Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Evropské fórum hereckých asociací
Wroclaw (26. – 28. 8. 2016)

2016-08-27 13.59.51

Olgierd Lukaszewicz (mj. hvězda filmu Sexmise), prezident polské herecké asociace (ZASP) pozval šéfy obdobných platforem ze Švédska (Anna Carlson – Teaterförbundet), Německa (Jorg Lower – GDBA), Rakouska (Franz Becke – Die Daseingewerkschaft), Maďarska (Raksi Katlin – SDS) a České republiky (Jiří Hromada – HA) na setkání, s prioritou otevřeně informovat o problematice (nebo úspěších) v rámci působení těchto oborových (a odborových) organizací ve prospěch výkonných umělců a herecké profese. Základní poznatek je, že EU nechává kulturu (a oblast divadla) plně v gesci jednotlivých členských států, které rozhodují interně o jejím financování a působnosti. EU (podle přítomného zástupce Evropské komise) dává pouze doporučení ke změnám – nesmí vstupovat do kulturní politiky svých členů.

Naprosto výrazný byl aktuální rozdíl ve společenském, politickém a legislativním klimatu západních zemí od postsocialistických. Zatímco v dlouhodobých demokraciích mají herci zákonem zabezpečené postavení s adekvátním platem (či honoráři) je situace na východ od nich nestabilní – trh likviduje tvorbu. Jejich pospolitost herců, kteří si dlouhodobými diskusními (ale i stávkovými) aktivitami svou pozici vynutili – je zatím marným úsilím u nás. Přesto se pokusíme tuto úspěšnou praxi vtělit i do praxe naší (např. být zaměstnancem se všemi důsledky – třeba i na dvě hodiny dabingu, mít ZE ZÁKONA povinnost nevzdávat se reprízného, mít svůj speciální penzijní fond, kolektivní smlouvy vyššího stupně, mít jistotu, že soukromé školy neřízeně nerozmnoží počet herců v zemi na neúnosnou míru, která umožní podhodnocovat herecké odměny za jevištní i mediální tvorbu a konečně, že povinné členství zastaví rozpad repertoárového divadla na stagiony).

Velká obava byla leitmotivem diskuse na téma „Jak čelit novým technologiím?“, které vyženou herce z jeviště a nahradí ho představením – nasnímaným v 3D. Komerční směřování divadel je cestou do pekla. Věřme, že dobré divadlo zůstane produktem občanské společnosti a živého umění.

Zúčastnil jsem se s velkou zvědavostí tohoto setkání, podrobně seznámil se situací v naší zemi a po svém (velmi informovaném) poznání věřím, že naše odhodlání – dále se setkávat a společně hledat řešení – vyzní nakonec ve prospěch herecké profese i u nás.
To byl společný cíl tohoto fóra vyjádřený v apelativní výzvě Evropské unii a orgánům státní samosprávy jejich členských států.

Zpráva o působnosti Herecké asociace v České republice
(pro fórum ve Wroclawi)

Herecká asociace (dále HA) byla založena krátce po převratu – 11. února 1990. Aktuálně má 1000 členů a to jak v zaměstnaneckém poměru v divadelní síti nebo jako OSVČ. HA je profesní odborová platforma, jejíž prioritou je uchování kvalitní herecké profese ve všech jejích disciplínách. Rozhodujícím orgánem je Valná hromada členů, která volí pro mezidobí výkonný orgán – prezidium a prezidenta HA (na čtyři roky). Prezidium pracuje v počtu třinácti členů, kteří mají na starost deset sekcí: právní, divadelní, dabingovou, mediální, kolektivního správce (Intergram), realizační, mladých, seniorskou, Thálie a sekci zahraniční (především členství ve FIA).

V České republice působí zhruba 1 500 herců v souborech 80ti stálých a cca 100 nezávislých scén a 2 500 jako OSVČ. Ministerstvo kultury zřizuje pouze Národní divadlo v Praze, tři divadla jsou v gesci krajů a všechna ostatní jsou zřizována městy. Přestože návštěvnost divadel má vzestupnou tendenci – jsou vesměs zřizovateli podfinancována a herci pobírají podprůměrný plat v ČR – cca 20 000,- Kč/měsíc (průměrný plat v ČR je 26 000,- Kč).

Situace v médiích je obdobná. Pouze veřejnoprávní instituce (Český rozhlas a televize) smluvně dodržují s HA dohodnutý způsob tvorby a odměňování (náležitý prostor pro přípravu a adekvátní výše honorářů daná kvalitou interpreta). Komerční média zásadně odmítají spolupráci s HA a deklasují tvorbu ve prospěch svého zisku. Tomu jim nahrává chybná politika Ministerstva školství. Jestliže v 80. letech absolvovalo z pěti státních hereckých škol 50 herců – v loni to bylo 250 herců. Počet navýšil nekontrolovatelný nárůst soukromých škol, které nezajímá ani tak uchazečův talent, jako spíš zda jsou rodiče schopni výuku zaplatit. Soukromé produkce pak využívají nadbytku zájemců o práci tím, že neustále snižují honoráře. Souběžně s tím nárokují více práce – v kratším čase – a znemožňují soustředěnou přípravu na tvorbu.

Ministerstvo kultury nebylo schopno za 25 let po převratu prosadit moderní Zákon o kultuře ani Zákon o divadlech. Je právě aktuálním úkolem HA v rámci intenzivní spolupráce v kulturní Tripartitě (zástupce státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců) na dokončení těchto zákonů. Participujeme na novelizaci Zákoníku práce, kde nám jde o změnu zastaralých tabulek platových tarifů, která umožní platy herců navýšit o 10%. Dále intenzivně spolupracujeme na legislativním dořešení internetových pirátských aktivit, jež připravují výkonné umělce o odměny za autorská práva. V rámci širší platformy Svobodu médiím nárokujeme, aby se správa veřejnoprávních institucí (Rady rozhlasu a televize) předala do odborné gesce občanského sektoru (dosud tyto Rady ovládají politici). Rovněž hledáme cesty, jak prosadit povinnost výplaty reprízného a povinné pojištění herců v soukromých audiomédiích (což rovněž absentuje od změny režimu).

Vedle toho HA stále monitoruje pokusy změnit českou divadelní síť na stagionovou a intenzivním jednáním se zřizovateli a řediteli divadel (prezident HA je pravidelně zván na Valné hromady ředitelů, kde je informován o potencionálních problémech) – drží herecké soubory v jejich dosavadním statutu. (V loňském roce pomohla HA zachránit od zániku pěti divadelním souborům.)
Neopomeneme nadále poskytovat bezplatné právní poradenství našim členům a jejich zastupování v soudních sporech v problematice smluvních závazků v médiích či v divadlech.
Našim členům i nadále poskytujeme sociální podporu v tíživé životní situaci (bezúročné půjčky, nevratná finanční pomoc). HA (spolu s pěti dalšími obdobnými asociacemi) založila Nadaci Život Umělce, která je schopna podporovat projekty nezávislé scény a rovněž přispívat (především seniorské generaci) k udržení životní a umělecké úrovně.
Prakticky ve všech stálých divadelních souborech má HA své pobočky, ty uzavírají v jednotlivých divadlech kolektivní smlouvy. Protože je HA členem Českomoravské konfederace odborových svazů – vztahují se na ní i kolektivní smlouvy vyššího stupně (financování v kultuře atd.).

Připravujeme během sezóny také pravidelná ocenění v rámci dabingových cen v Přelouči, Senior Prix (umělcům nad 70 let), Poděbradské dny poezie (ceny za interpretaci poezie studentům uměleckých škol), Novoměstský hrnec smíchu (mladý talent filmové a televizní tvorby) – a samozřejmě svátek české herecké rodiny Ceny Thálie (v přímém přenosu ČT z Národního divadla, 25. 3. 2017), které udělují čtyři poroty HA (činoherní, taneční, operní a muzikálová) za nejlepší jevištní výkony příslušného roku.

Herecká asociace si (za 26 let působnosti) získala ve všech sférách hereckého života zájem veřejnosti, politické reprezentace i médií. Nejpalčivějším problémem při prosazování ať už legislativních nebo praktických změn ve prospěch herecké rodiny v ČR je její nejednotnost v rozhodujících chvílích. Vždy se najde část výkonných umělců (většinou těch méně úspěšných), kteří nahradí ty statečné, jež jsou schopni vstoupit i do stávky (jako například v naší dabingové revoltě, kde tři čtvrtiny nejlepších dabérů již druhý rok stávkují, aby uchovali světovou kvalitu českého dabingu a reprízné u komerčních televizí – zatímco čtvrtina ostatních je za ponižujících podmínek nahrazuje). Největším úkolem HA tedy proto zůstává prosadit povinné členství (podobně jako v USA), které by mohlo tuto pospolitost realizovat.

MgA. Jiří Hromada
prezident HA

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix