Zpráva o činnosti Herecké asociace od poslední valné hromady konané dne 7. června 2009

Zpráva o činnosti Herecké asociace od poslední valné hromady konané dne 7. června 2009

Herecká asociace pracovala pod vedením prezidenta Václava Postráneckého a šestnáctičlenného prezídia ve složení: Jiří Hanák, Zdeněk Hruška, Ondřej Kepka, Zdeněk Maryška, Taťána Medvecká, Vladimír Nečas, Luděk Nešleha, Miroslav Táborský, Ivan Trojan, Tomáš Turek, Lukáš Vaculík, Apolena Veldová, Ondřej Vetchý, Martin Zahálka, Valérie Zawadská, Filip Blažek (8.3.2010 požádal o uvolnění z prezídia HA). Stálou pracovnicí je tajemnice Martina Albertová. Na smluvním základě spolupracují: Zuzana Soldánová – účetnictví a ekonomické záležitosti; Věra Jurková – statistika členské základny; Mgr. Vladimír Petříček – oblast pracovně právní; JUDr. Karel Chalupa -  oblast Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, současně zastupuje HA v Českomoravské konfederaci odborových svazů; Milada Apeltauerová – realizace a produkce Ceny Thálie. Na kolektivních smlouvách s HA externě spolupracuje v oblasti autorského práva JUDr. Věra Popelková. Od poslední valné hromady se konalo 14 řádných a 2 mimořádná zasedání prezídia. Na svých zasedáních se prezídium HA pravidelně, kromě jiného, zabývalo sociálními problémy svých členů a schvalovalo sociální příspěvky i půjčky. Za uplynulé období bylo schváleno 10 sociálních příspěvků a 11 půjček členům HA. Z jedenácti půjček, které byly poskytnuty, jich je 10 řádně spláceno. V jednom případě byl člen HA, kterému byla půjčka poskytnuta, vyzván k zahájení splácení. Od června 2009 do 31. srpna 2010 je registrováno v Herecké asociaci 920 členů 437 mužů, 483 žen z toho 234 důchodců přibylo celkem 48 nových členů, zemřelo 44 z celkového počtu 920, zaplatilo členské příspěvky 337 členů, zbývajících 583 doposud nezaplatilo. Herecká asociace pravidelně upozorňuje své členy na dodržování platební morálky. HA v letošním roce podala prezidentovi České republiky panu Václavu Klausovi několik návrhů na státní vyznamenání „Za zásluhy“ udílené k 28. Říjnu 2010. Do dozorčí rady Nadace Českého literárního fondu byl za Hereckou asociaci navržen pan Dalimil Klapka. Ministerstvo kultury schválilo za člena „Výběrové dotační komise MK pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace v oblasti kinematografie a médií“ zástupce HA pana Václava Postráneckého. HA oslovila dopisem regionální divadla, která každoročně svým členům udělují nejrůznější ceny za uměleckou tvorbu a je připravena se spolupodílet na cenách finančním příspěvkem a certifikátem pro každé regionální divadlo. HA úzce spolupracuje s Českou televizí, zejména při realizaci změn v profesní smlouvě. V roce 2009 požádala Česká televize Hereckou asociaci o možnost určité změny tzv. profesní smlouvy. Herecká asociace se po důkladném zvážení rozhodla vyjít České televizi vstříc a vyjmout z profesní smlouvy dodatečné odměny za některé způsoby užití zaznamenaných výkonů umělců v případě, že Česká televize vyrobí klasickou technikou film, který je primárně určen pro užití v kinech. K zmíněnému rozhodnutí přispěl mimo jiné i fakt, že Česká televize takovýchto filmů vyrobí velmi omezené množství (1-2 filmy ročně.) Uvedená změna smlouvy, kterou Herecká asociace v letošním roce po delších jednáních o její konkrétní podobě schválila, umožní České televizi i nadále takovéto filmy vyrábět a tím se ovšem zvýší i možnost profesního uplatnění členů Herecké asociace při tvorbě obvykle kvalitní filmové produkce. HA je členem Českomoravské konfederace odborových svazů. HA v Radě ČMKOS zastupuje JUDr. Karel Chalupa, který je zároveň v Legislativní radě ČMKOS a svazovým inspektorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obsahový plán řádných a mimořádných jednání Rady ČMKOS byl v uplynulém období zaměřen na projednání a schvalování postupů a stanovisek ČMKOS pro jednání a konzultace s politickými stranami v obou komorách parlamentu ČR, s členy vlády a jejími odbornými útvary a komisemi, zaměstnavatelskými s podnikatelskými svazy, ostatními odborovými centrálami, občanskými sdruženími a svazy působícími v ČR mimo ČMKOS, včetně mezinárodních institucí a organizací ve kterých je ČMKOS zastoupena. Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny, nově vzniklá koalice a z ní sestavená nová vláda, její programové prohlášení, koaliční smlouva a její cíle a dopady na občany ČR, především na zaměstnance se staly důvodem, že se jimi Rada ČMKOS okamžitě zabývala a ve spolupráci s odbornými útvary k nim zpracovala různé analýzy a legislativně právní stanoviska. Nejdůležitějšími mezi nimi je: Scénář důchodové reformy Koncepční novela Zákoníku práce a zákony navrhované v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV a další pracovně právní předpisy Celá oblast zaměstnanosti, sociálně právní, úrazové pojištění, daňového práva, zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví, školství, kultury, volebního práva, soudnictví a rozhodčího řízení a podobně. Zástupce HA v ČMKOS se spolu s členem prezídia HA Ondřejem Vetchým zúčastnili dvou jednodenních sněmů a dvoudenního jednání 5. sjezdu ČMKOS. Legislativní rada je poradním a iniciativním orgánem Rady ČMKOS, zejména v pracovně právní a sociální oblasti a v oblasti celoodborových zájmů. Projednává připomínky odborových svazů a odborných útvarů ČMKOS k návrhům zákonů a jiných právních předpisů a ve své působnosti, na jejichž základě jsou pak zpracovávána stanoviska. Ve sledovaném období se uskutečnilo celkem 42 řádných schůzí Legislativní rady ČMKOS na kterých bylo projednáno celkem 298 materiálů. To představuje 263 návrhů právních předpisů, návrhů zákonů, nařízení vlády a vyhlášek jednotlivých ministerstev, 35 nelegislativních materiálů, což jsou především koncepční a rozhodovací materiály určené pro jednání vlády a 3 návrhy na posouzení vhodnosti a účelnosti uveřejnění rozhodnutí Nejvyššího soudu ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávaných nejvyšším soudem ČR. V roce 2009 navštívil svazový inspektor BOZP několik zaměstnavatelů na nichž působí místní pobočky HA (ND Brno, Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem, Městské divadlo Zlín a Městské divadlo na Kladně), kde s členy Herecké asociace konzultoval otázky týkající se BOZP, zejména pracovního prostředí a pracovních podmínek s ohledem na „zvláštní povahu práce“ členů uměleckého souboru divadla, na rizika vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, a na možnosti úpravy pracovní doby při tzv. domácí přípravě na roli, včetně přestávek v práci a doby odpočinku mezi dvěma „směnami“. Pokusil se vysvětlit i některá úsporná opatření a „škrty“ při aplikaci tzv. „Janotových balíčků“ a jejich dopad na veřejné rozpočtyz nichž je provoz řady divadel, včetně mzdových prostředků také financován. V období mezi valnými hromadami, stejně jako v minulém období, spočívala podstata činnosti právníka HA pro oblast pracovně a občanskoprávní ve vyřizování agendy pro Hereckou asociaci jako profesní odborové organizace a její členy. V souladu s touto oblastí působnosti HA zastupuje své členy hlavně při sporech vyplývajících z porušování pracovněprávních předpisů, v poslední době i z porušování tzv. honorářových smluv herců jako osob samostatně výdělečně činných. V mezidobí se to týkalo a týká celkem patnácti případů. Oblast kolektivního vyjednávání tam, kde jsou uzavírány kolektivní smlouvy, zahrnuje připomínkování návrhů kolektivních smluv a jejich výklad včetně připomínkování pracovních řádů a dalších vnitřních pracovně právních předpisů. Velmi preferovanou oblastí v agendě právníka je i oblast pracovních smluv na dobu určitou a s tím související výkladové problémy a oblast specifického způsobu odměňování uměleckých zaměstnanců podle příslušných ustanovení nařízení vlády o platech. V souvislosti s každoročním konáním Thálie spočívá úloha právníka ve vypracovávání smluv s jednotlivými partnery a řešení běžné denní problematiky. S tím souviselo i vyřešení situace okolo osoby výkonného tajemníka, které dospělo ve finále k dohodě o ukončení jeho činnosti v rámci HA. Vedle těchto základních činností se právník podílel i na tvorbě webových stránek Herecké asociace. V neposlední řadě je nutné uvést i podíl na vyřešení situace v Nadaci Život umělce, jejímž jedním ze zakladatelů je i Herecká asociace, vedoucí do budoucna k většímu vlivu zřizovatelů, tedy i Herecké asociace, na její činnosti. V současné době se HA v rámci kooperace ČMKOS a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR podílí na projektu „Posilování bipartitního dialogu v kultuře“, který zahrnuje vypracování dvou studií na téma: zvláštnosti v uplatňování Zákoníku práce a jeho limity v oblasti živých umění specifika kolektivního vyjednávání a problematika uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně, v oblasti živých umění, kde právník HA plní roli experta. Právník Herecké asociace pro oblast pracovně a občanskoprávní je v podstatě denně přítomen osobně v budově na Senovážném náměstí, a tudíž v denním kontaktu se sekretariátem Herecké asociace a prakticky v kteroukoli dobu i telefonicky k dispozici jeho pracovníkům i členům Herecké asociace. Prezídium HA se pravidelně zabývalo organizační a obsahovou přípravou udílení Ceny Thálie 2009. XVII. ročník slavnostního vyhlášení Ceny Thálie se konal dne 20. března 2010 v Národním divadle Praha a byl vysílán v přímém přenosu Českou televizí na ČT 1 od 20,00 hodin. Záštitu převzal ministr kultury ČR pan Václav Riedlbauch. Generálním partnerem byla společnost Trade Fides, a.s. a oficiální partner pan Mgr. Martin Šetina. Režisér a scénárista ceremoniálu a televizního přenosu byl Libor Kodad, moderátor a scénárista Antonín Procházka, scénograf nové scény Nikola Tempír, produkční Milada Apeltauerová, asistentka odborných porot Martina Albertová, organizační spolupráce Marie Hradecká a Věra Jurková, notářka JUDr. Jaroslava Voclová právník Mgr. Vladimír Petříček. Tisková konference se konala 18. ledna 2010, již tradičně v Mánesu a opět se těšila velkému zájmu novinářů a fotografů. Český rozhlas 2 jako mediální partner HA, v den slavnostního vyhlášení, věnuje hodinový pořad Tobogán Cenám Thálie. Hosty pořadu jsou nominovaní umělci. Ceny Thálie 2009 obdrželi: Josef Karlík, in memoriam - za celoživotní činoherní mistrovství, Vladimír Krejčík - za celoživotní operní mistrovství, Boris Hybner - za celoživotní mistrovství v oboru balet, pantomima, Ivan Vyskočil - zvláštní cenu Kolegia, cenu pro činoherce do 33 let získala Lucie Štěpánková. V oboru činohra ženy - Kateřina Burianová, za roli Violet Westová ve hře Srpen v zemi Indiánů, Národní divadlo Praha; činohra muži Martin Pechlát, za roli Goebbelse ve hře Goebbels/Baarová, Divadlo Komedie Praha. V oboru opera ženy Csilla Boross, za roli Cio-Cio-Sana v opeře Madame Butterfly, Národní divadlo Brno; opera muži Pavel Vančura za roli Marbuel, v opeře Čert a Káča, Divadlo F.X.Šaldy. V oboru muzikál ženy Markéta Tallerová, za roli Lola v muzikálu Dnes večer Lola Blau, Divadlo F.X.Šaldy;  muzikál muži Petr Gazdík, za roli Jean Valjean, v muzikálu Les Misérables (Bídníci) Městské divadlo Brno.V oboru balet ženy Ivona Jeličová, za titulní roli v baletu Maryša, Divadlo J.K.Tyla Plzeň;  balet muži Zdeněk Mládek za sólo v So in love, Jihočeské divadlo České Budějovice. Po slavnostním vyhlášení Cen Thálie 2009 se uskutečnilo v prostorách Novoměstské radnice tradiční setkání s oceněnými umělci, sponzory a hosty. Dalším projektem  na kterém HA je udělování Dabingové ceny Františka Filipovského. XVI. ročník se konal 18. září 2010 v Přelouči, v rodišti slavného českého dabéra Františka Filipovského. Organizační a obsahová příprava projektu probíhá pod pečlivým dozorem člena prezídia Ondřeje Kepky, členem poroty je Zdeněk Hruška. Spolupořadateli jsou: město Přelouč, Český filmový a televizní svaz FITES, pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Rady Pardubického kraje, ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů, Asociací pracovníků se zvukem a Pardubickým krajem. Hlavními pořadateli jsou město Přelouč, Český filmový a televizní svaz FITES a Herecká asociace. Hlavním a určujícím smyslem udělování cen za nejlepší herecké a další tvůrčí výkony v dabingu je zvýšit prestiž této umělecké disciplíny a popularizovat umělce, kteří v tomto oboru působí. Herecká asociace se dále podílí na Festivalu české filmové a televizní komedie – Novoměstský hrnec smíchu - na kterém je udělena mj. Cena prezídia Herecké asociace za mimořádný výkon v TV filmech, inscenacích a hraných dokumentech. 32. ročník se konal v červnu v Novém Městě nad Metují. V realizačním týmu za HA spolupracuje Ondřej Kepka. Cena „televizní objev roku“ je určena herci či herečce za mimořádný, překvapivý výkon či výkony, které odvysílala některá z televizí v období mezi jednotlivými ročníky festivalu Novoměstský hrnec smíchu. Zejména jde o výkony komediální. Cena není nijak věkem ohraničena, je však určena především pro mladší a střední hereckou generaci. Cenu uděluje odborná porota festivalu na základě návrhů prezídia Herecké asociace.

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434