Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Placení členských příspěvků HA

Způsob placení členských příspěvků a poplatků v Herecké asociaci

 

V souladu s usnesením valné hromady Herecké asociace (dále jen „HA“) konané dne 16.10.2011 vydává prezidium HA následující pokyny k placení členských příspěvků, které je základní povinností členů HA:

Čl. I

Členský příspěvek

1) Každý člen HA, s výjimkou čestných členů a členů uvedených v odst. 3), platí členský příspěvek v následující minimální výši:

a) 100,- Kč za ten měsíc ve kterém člen HA pracuje pravidelně v divadle (na smluvním základě či  pracovněprávním vztahu)

b) 100,- Kč za ten měsíc ve kterém člen HA spolupracuje s médii (dabing, TV, film, apod.)

c) 200,- Kč za ten měsíc ve kterém člen HA současně vykonává činnosti uvedené pod písm. a) i b)

d) 120,- Kč ročně člen HA, který pobírá starobní nebo invalidní důchod nebo je jeho příjem na hranici životního minima (sociální důvody)

e) 120,- Kč ročně student v době aktivního studia hereckého nebo obdobném oboru (např. opera, balet), a to do věku maximálně 26 let

f) 120,- Kč ročně členka nebo člen HA na mateřské resp. rodičovské dovolené

2) Výjimkou je čestný člen HA, který je placení členského příspěvku zproštěn.

3) Člen HA může zaplatit podle svého uvážení a vzhledem ke svým příjmům kdykoliv v průběhu roku i vyšší, než výše uvedený minimální, členský příspěvek.

Čl. II

Vstupní poplatek

Vstupní poplatek činí:

a) 250,- Kč pro člena HA

b) 40,- Kč pro člena HA, který pobírá starobní nebo invalidní důchod

c) 40,- Kč pro studenta (viz čl. I písm.c)

d) 450,- Kč pro člena HA, který požádal o obnovení svého členství, protože nezaplatil v příslušném roce členský příspěvek řádně a včas a byl proto rozhodnutím prezidia vyloučen z HA.

Čl. III

Způsob placení

1) Členský příspěvek lze zaplatit jednorázově předem. Kdykoliv v průběhu roku, nejpozději však k 31. 12. běžného roku, je člen HA povinen doplatit členské příspěvky, pokud v určitém období roku současně vykonává činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) i b).

2) Člen HA může zaplatit členské příspěvky nebo vstupní poplatek osobně na sekretariátu HA na adrese Senovážné nám. 23, 110 Praha 1, nebo zaslat na účet HA číslo 38835011/0100, variabilní symbol – rodné číslo člena HA nebo na požádání v sekretariátu HA složenkou typu C.

3) Roční částku zaplacených členských příspěvků lze odečíst z daňového základu daně z příjmů fyzických osob až do výše 3000,- Kč za rok. Potvrzení o zaplacení vydává sekretariát HA (netýká se členů HA vykonávajících převážnou část roku činnost jako OSVČ).

4) Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2012.

V Praze, dne 5. 12. 2011

MgA. Jiří Hromada
prezident Herecké asociace

logo

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix