Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

První setkání sekce

Zápis z 1. setkání Dabingové sekce HA, 19. 2. 2012

Přítomni:

Zdeněk Hruška, Otakar Brousek ml., Libor Hruška, Michal Jagelka, Marek Libert, Jitka Moučková, René Slováčková, Jan Vondráček, Nikol Votočková

Hosté:

Jiří Hromada, prezident HA

Program:

1. Přítomní byli přivítáni s tím, že se jedná o úvodní setkání vybraných osobností – dabérů, které mohou svými názory a postoji pomoci řešit kritickou situaci v dabingu, kdy výrobci podhazují ceny za natočení dabingu tak, aby je získali od zadavatelů. Snížili se tím odměny pro herce, překladatele, upravovatele, zvukaře i režiséry na minimum. Kromě ČT (se kterou má HA kolektivní smlouvu) není smluvně zajištěno ani reprízné u komerčních subjektů. Nepřijatelná je i praxe, kdy se dabéři vzdávají svých práv podpisem smlouvy (pod tlakem, že když nepodepíší, studio je k další práci nepřizve)

2. Přítomní se shodli na tomto postupu:

a) kompletovat adresář, telefonní a e-mailové kontakty všech herců – dabérů a pravidelně je informovat o záměrech sekce

b) zjistit, zda herec vůbec smí prodat své duševní vlastnictví (v případě, že ano, prosadit časové omezení prodeje práv)

c) za umělecký výkon by se měla změnit pravidla v oblasti odměňování herců v dabingu, a to jak za umělecký výkon, tak za užití práv

d) připravit vzor smlouvy, která by měla obsahovat:

– časové omezení práv (na dobu určitou, např. na 5 let – pak za další užití nárok na další odměnu)

– platnost pouze pro jednoho zaměstnavatele

– postoupení práv za dvojnásobek ocenění za repliku

– znění smlouvy bude konzultováno s právníky, odborníky na autorské právo, kteří pomohou vytvořit dvě varianty smluv (s prodejem licence, nebo bez prodeje licence)

– v případě smlouvy bez prodeje licence začlenit systém reprízného

e) sekce zjistí, jakým způsobem je tato problematika zpracována v zemích EU

f) přítomni se vyjádřili negativně k záměru vytvořit soukromou agenturu, která by zastupovala dabingové herce a prosazovala pro ně plošně výhodnější podmínky odměňování

g) o svém návrhu, jak řešit aktuální situaci (včetně dvou vypracovaných variant znění smluv) bude sekce informovat na Valné hromadě HA – 21. dubna 2012

h) sekce se v tomto (nebo případně v širším zastoupení) setká ještě před Valnou hromadou HA, aby mohla přijmout závěry, které budou předloženy ke schválení

Zapsali: Zdeněk Hruška, Jiří Hromada

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix