Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Historie HA

„Čas oponou trhnul – a změněn svět !“

Tímto starým veršem básníka Jana Nerudy můžeme charakterizovat i události, které se u nás odehrály v listopadu l989 a jež přinesly historickou změnu celospolečenských poměrů. Po čtyřiceti letech komunistické totality se český národ (tehdy ještě společně se slovenským) vydal opět na cestu k demokracii. Klíčovou roli v okamžiku onoho dějinného zvratu sehrála mládež, především studenti, ale hned druhý den po bouřlivých událostech 17. listopadu 1989 se k nim připojila obec divadelníků. Bylo to ve chvíli, kdy ani zdaleka nebylo všechno rozhodnuto, vládnoucí režim měl stále ještě prostředky odpor izolovat a potlačit. Ale – jak už několikrát v našich dějinách – divadelníci opět sehráli také politickou úlohu. A právě celostátní stávka divadel, kdy se jeviště proměnila v diskusní fóra, bleskově rozšířila obecné povědomí o pražských událostech a proměnila tlak protestů v nepotlačitelné, a tedy vítězné celospolečenské hnutí v tzv. Sametovou revoluci.

Stejně jako na sklonku roku 1989 čeští a slovenští divadelníci vycítili tep doby a pochopili, co je jejich morální povinností, uvědomili si velmi brzy, že zásadně se měnící politické a ekonomické podmínky změní také podmínky tvorby a existence divadelních umělců. A že k zabezpečení těchto podmínek je zapotřebí vytvořit nezávislou profesní odborovou organizaci, která by samozřejmě neměla nic společného s někdejšími ideovými uměleckými svazy bývalého režimu. Proto se už 11. února 1990 – tedy ani ne tři měsíce po listopadových událostech – v pražském Divadle na Vinohradech sešla ustavující valná hromada nově vzniklé Herecké asociace.

Do vínku – kromě mnoha příslibných pozdravů, které jejich autoři ne vždy proměnili v činy – dostala za úkol především zajištění základního smyslu existence všech odborových organizací, totiž řešení otázek smluvních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. V případě Herecké asociace však nešlo jen o problematiku stálých divadelních angažmá. Mnohem složitější jednání čekala představitele asociace v oblasti mimodivadelní činnosti, tzn. se zástupci médií, filmu, televize, rozhlasu a dabingu. Bylo třeba se také zabývat otázkami honorářových sazebníků či reprízného. Samozřejmě šlo i o zajištění plnohodnotného začlenění naší Herecké asociace do mezinárodního kontextu, do světové herecké organizace FIA. Tyto rozhodující úkoly byly a nadále zůstávají základními směry působení Herecké asociace.

Jinou oblast činnosti představuje oblast právní a sociální pomoci. Sem patří právní poradna, finanční pomoc ze sociálního fondu i bezúročné půjčky, péče o seniory atp. Z iniciativy Herecké asociace vzniklo také každoroční udílení několika významných uměleckých ocenění, dabingové Ceny Františka Filipovského, ve spolupráci s Nadací Život umělce ceny Senior Prix a především „rodinného stříbra“ asociace, Ceny Thálie. Její pravidelné slavnostní udílení v historické budově Národního divadla v Praze v rámci Mezinárodního dne divadla se stalo celospolečensky sledovanou událostí, největším svátkem českého divadla. Ceny Thálie jsou udíleny od roku 1993 a to jak za individuální jevištní výkony v uplynulém roce, tak uměleckým seniorům za jejich celoživotní mistrovství (kromě toho nyní existuje ještě zvláštní Cena Kolegia Cen Thálie a Cena pro mladého umělce do 33 let).

Pokud jde o členskou základnu, je samozřejmé, že původní česko-slovenské složení se po osamostatnění Slovenské republiky k 1. lednu 1993 přechodem slovenských členů do vlastní korporace poněkud proměnilo (i když v letech 1990 až 1992 nebyl počet slovenských herců Herecké asociace nijak vysoký). Profesně je herecká asociace otevřena všem druhům jevištního projevu, tedy i operním pěvcům, tanečníkům, mimům a muzikálovým umělcům, přesto od samého počátku převážnou složku členstva tvoří činoherci.

logo

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix