Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Právní

Obrázek Luďky Nešleha Luděk Nešleha – vedoucí sekce
Obrázek etříček Vladimír Mgr. Vladimír Petříček – právník HA
e-mail: petricek.vladimir@cmkos.cz
telefon: 224 142 224
!ntergram JUDr. Věra Popelková – poradkyně (autorské právo)
e-mail: vera.popelkova@intergram.cz
  • Bezplatná právní poradna v oblasti pracovněprávní i osobní v rámci zaměstnání v divadlech nebo v médiích.
  • Program BOZP a působení na legislativní změny ve prospěch herců (divadelní zákon, autorský zákon atd.).

logo

Pozice ČR k směrnici EU o autorském právu

Peníze nebo politika? Schvalování rozpočtu v neprospěch stálých či nezávislých divadel? DN se pravdivě dotkly citlivého nervu v životě herců. Ti zaměstnaní živoří s platy pod úrovní lidské důstojnosti, ti OSVČ musejí často přijmout i jinou práci mimo obor, aby se uživili. Ministerstvo kultury nakonec (po intenzivním vyjednávání s odbory v kultuře) navýšení pro Program státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů – dostane.

To neznamená, že odbory – rozhodně ne HA – zajímají jen problémy zaměstnanců. Spolupracujeme s nově vzniklou Asociací nezávislých divadel a společně hledáme systémová řešení, která vytvoří svobodný prostor pro tvorbu a její ocenění. (HA proto jako jedna z mála ze spektra odborářů podporuje i návrh Zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře s tím, aby předkladatelé respektovali podněty nejen zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců.) Pokud (a k tomu strategie státní moci směřuje) nebude do konce roku žádný podnět projednán parlamentem – máme zase na dlouhou dobu utrum…

Evropská unie může dávat svým členům v rámci kulturní politiky pouze podněty. Aktuální je ten, který se týká autorského práva. Tady se právě HA snaží zákonem stanovit pro OSVČ povinnost nevzdávat se autorských práv na mediálním trhu. Za situace, kdy tak činí 99 % českých herců, kteří se ve smlouvách zbavují jakýchkoli autorských práv za jednorázovou, směšnou licenční odměnu, je snaha EU zatím neúčelná.

Při běžné praxi produkce – podepiš nebo jdi (za dveřmi stojí zástup dalších zájemců o roli) – a  strachu herců svá práva bránit, protože jinak roli nedostanou (jak dokumentuje případ 185 revoltujících vynikajících dabérů) – by měli mít nositelé licencí povinnost poskytnout určitou dodatečnou procentuální odměnu ze smluvní odměny za třetí a další využití umělcova výkonu – tzv. reprízné (zejména pokud jde o nejsilnější média – veřejnoprávní i soukromé televize).

Herci nemají ani čas ani možnosti průběžně sledovat využívání jimi jednou vytvořeného výkonu. Pokud nebude zákonem zakotvena povinnost tzv. reprízného (pro všechna relevantní média) – budou výkony umělců využívány a zneužívány k dosahování příjmů, zisků a dalších výhod nositelů licencí bez jakékoli možnosti, aby se na nich adekvátně a přímo podíleli i herci. Obdobná zákonná povinnost je obsažena v právním řádu okolních zemí.

Černo-bílý (levo-pravý?) střet o kulturu je proto duhovější než zastánci té či oné strany definují.

Jiří Hromada, prezident HA

 

 

logo

Zásadní připomínka

k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Platy – § 6 – Zásadní připomínka 30.9.2014 (návrh)

logo

logo

Identifikace smluvních stran

V poslední době se na Hereckou asociaci obrátilo několik jejích členů se žádostí o právní i věcné posouzení smluv o vytvoření díla či provedení výkonu či smluv licenčních. Mimo řady jiných nedostatků, kterými tyto smlouvy oplývají a ke kterým se časem budeme postupně vyjadřovat, musíme výkonné umělce upozornit na nedostatek hned na začátku či konci takové smlouvy, a to je nepřesná identifikace smluvních stran.
Na straně umělce tím, že se uvádí jeho jméno a příjmení a další nezbytné údaje, nebývá, na rozdíl od druhé smluvní strany, problém.
Za nedostatek, byť nezpůsobujícím neplatnost smlouvy, je však nutno ze strany umělce považovat to, že podepíše smlouvu, aniž by mu bylo známo s kým. Kdo vlastně za společnost jednal, kdo ji zastupoval, kdo vlastně smlouvu podepsal.
Každá smlouva musí být podepsána osobou, která je oprávněna jednat za příslušnou společnost.
A jak to umělec resp. třetí strana, např. v případě sporu právník zjistí, pokud v záhlaví smluv nejsou zpravidla uváděna jména jednatelů, ale ani z podpisu nejde zjistit, kdo vlastně smlouvu uzavřel?
Proto ve svém vlastním zájmu by měli výkonní umělci vyžadovat, aby buď v rámci identifikace společnosti v úvodu smlouvy nebo z podpisu bylo zřejmé jméno oprávněné osoby za druhou smluvní stranu. Pokud možno ve spojení s názvem společnosti takto: Alfabeta, s.r.o., Ing. Matěj Bláha, jednatel.

logo

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix