Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Zahraničí

Obrázek Vlastimil Harapes Vlastimil Harapes – vedoucí sekce
Obrázek Apoleny Veldové Apolena Veldová (zástupkyně ve FIA)
  • Členství HA v celosvětové herecké organizaci (FIA).
  • Program inspirace zahraničními legislativami a zkušenostmi z jejich prosazování.

logo

Zpráva z kongresu EUROFIA v Lisabonu 2016
(Apolena Veldová)

apolena_obrazek_lisabon

Jednání letošního evropského kongresu FIA byl ve znamení hledání nových cest k evropským zákonodárcům. Z celého jednání bylo zřejmé, že s problémy kolektivních ujednání se potýkají nejen postkomunistické země, ale že i v takových zemích jako je Francie či Anglie se objevuje  problematika způsobu ohodnocení umělců na volné noze.

Program byl rozdělen do témat, jimž byl věnován vždy určitý časový úsek, ve kterém se k danému tématu vyjadřovali přihlášení účastníci svými příspěvky, a na závěr každého bloku se vedla diskuse. Té se nejčastěji zúčastňovali zástupci Francie

Čtěte více…

MEMORANDUM FIA – LISABON 2016
Iniciováno Chorvaty HDDU, na základě zprávy, vypracované Maďary (SDS):

Žádáme FIA, aby pomáhala svými zkušenostmi k lepšímu a efektivnějšímu formování národních asociací, aby vzala v úvahu jejich potenciál a aby poskytla vzory, které jsou již uzákoněny v jiných evropských zemích v rámci sociálního i pracovního řešení pro vznikající projekty.

Efektivněji vstupovat do dialogu se zřízením zaměstnavatelů právních asociací v oblasti kultury – především ve filmu, divadle a audiovizi v postsocialistických zemích.

Dále prosíme FIA o podporu kroků, vedoucích k zaměstnavatelům a legislativcům, je nezbytná vzájemná konzultace vedoucí k podpisu kolektivních smluv, se speciálním zaměřením na umělce na volné noze (pro nás OSVČ), kteří pracují v tzv živém umění ( film, televize, dabing apod..)

Žádáme o pravidelném informování našich asociací ze strany FIA o později vzniklých nových právních řešeních ohledně uměleckých statusů, daní a o aktivitě jednání v rámci kolektivních správců poplatků v evropských zemích .

logo

Kampaň AEPO 2015

Vážení přátelé,
Organizace sdružují kolektivní správce práv výkonných umělců AEPO-ARTIS spolu s mezinárodními odborovými federacemi hudebníků a herců FIM a FIA zahajuje 5. 5. tohoto roku rozsáhlou kampaň pro získání práv pro výkonné umělce na odměnu za užití jejich výkonů prostřednictvím počítačových a obdobných sítí, tedy v oblasti, která v současné době nabývá stále více na významu co do rozsahu užití výkonů a pro budoucí možnost získat příjmy za užité výkony se jeví jako rozhodující. Kampaň je na této úrovni adresována především Evropskému Parlamentu a Evropské Komisi.

V této souvislosti organizátoři této společné akce žádají národní kolektivní správce a především národní profesní či odborová sdružení výkonných umělců o podporu této kampaně. Formy podpory mohou být různé – od jejího rozšíření na národní teritorum a adresování shodných požadavků národním vládám a parlamentům, po přímou podporu této mezinárodní společné kampaně. V této souvislosti také vyslovili přání, zda by se této kampaně a jejího představení nemohli zúčastnit někteří nejznámější umělců z různých oblastí umělecké aktivity z jednotlivých zemí.

Dovolujeme si Vás proto v této souvislosti požádat o součinnost. Rozhodně Vás budeme dále informovat o průběhu kampaně a poskytovat Vám materiály, které v této souvislosti budou zpracovány.

Herecká asociace tuto kampaň podporuje!!!

logo

Rezoluce EuroFIA, Dublin, 2.6.2015

Zasedání EuroFIA projednávalo fakt, že v několika případech došlo, či dochází, k ukončení či bránění procesu kolektivního vyjednávání, převážně tam, kde jde o tzv. atypické pracovníky. Přítomné zvláště znepokojilo, že se nesprávně využila citace pravidel hospodářské soutěže v neprospěch právě této skupiny pracovníků. Plénum bylo seznámeno s konkrétními problematickými případy z Dánska, Holandska a České republiky.

Atypičtí pracovníci, mezi něž patří i ti s krátkodobými smlouvami, musí mít přístup ke stejným základním právům jaké uvádí zákoník práce. EuroFIA zdůrazňuje, že u krátkodobého smluvního vztahu nezáleží na tom, zda umělec pracuje jako sólista či je populární uměleckou osobností. I pro ně platí základní právo na sdružování tak, jak to vyjádřila ILO v polské kauze 2888 a v rozhodnutí výboru ILO o Standardech v paragrafu 1084, kde stojí:
„Výbor připomíná, že termín „organizace“, užitý v Konvenci č.87, znamená jakoukoliv organizaci pracovníků či zaměstnavatelů určenou k prosazování a podpoře zájmů pracovníků či zaměstnavatelů /čl.10/,a takové organizace musí mít tedy možnost účastnit se kolektivního vyjednávání v zájmu svých členů /…/ aby se zajistilo všem pracovníkům bez rozdílu, počítaje v to i pracovníky-samozaměstnavatele i ty, zaměstnávané na základě smluv podle občanského zákona, tak, aby mohli využívat právo na zakládání či vstupování do organizací jež si vyberou, ve smyslu znění Konvence č.87.“

Zasedání EuroFIA tedy rozhodlo:
Důrazně vyjádřit svou podporu a solidaritu s umělci, nacházejícími se ve výše popsané situaci.
Pozorně sledovat další vývoj s možností přistoupit k akci v případě, že nedojde k řešení. Sektorová jednání nedávného tripartitního zasedání Mezinárodní organizaci práce /ILO/ – Dialog Světového fóra dospělo ke konsensu, jenž jasně stanoví, že vlády musí „zajistit, aby pravidla hospodářské soutěže nebránila právu pracovníků v médiích a kultuře sdružovat se či vstupovat do sociálního dialogu se svými sociálními partnery.“ EuroFIA je přesvědčena, že by mělo dojít k plnému prošetření celého mechanismu týkajícího se solidarity, jako např by byla stížnost Mezinárodní organizaci práce /ILO/, což je věc, kterou by naše federace plně podpořila.

logo

Výroční zasedání EuroFIA a Celosvětový kongres o otázkách sektoru živého vystupování DUBLIN 1.- 6. 6. 2015

dokument

logo

OTÁZKY SLUŽEB PRO „ATYPICKÉ“ PRACOVNÍKY A ZAJIŠTĚNÍ JEJICH SOCIÁLNÍCH PRÁV 1.seminář projektu EU, Amsterdam 20.5.2015

dokument

logo

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix