Zhodnocení hospodaření NADACE ŽIVOT UMĚLCE za rok 2010

Zhodnocení hospodaření NADACE ŽIVOT UMĚLCE za rok 2010

Zdrojem příjmů nadace jsou zejména příjmy od společnosti Intergram, výnosy z uloženého nadačního jmění a dary jednotlivých fyzických osob nebo firemních dárců a v roce 2010 byly strukturovány následovně: Příspěvek na činnost 1.700.000,00 Kč Dary 6.526.850,97 Kč Výnosy kapitalizace 297.768,08 Kč Celkem 8.524.619,05 Kč Celkové náklady NADACE ŽIVOT UMĚLCE činily 8.127.183,79 Kč a nadace použila tyto finanční prostředky ve dvou základních oblastech: 1.k zajištění chodu nadace ve formě provozních nákladů: Provozní náklady nadace byly tvořeny zejména režijními náklady pro hlavní činnost, mzdovými náklady a náklady na služby v celkovém poměru 21 % z celkových příjmů. Vyúčtování příspěvku na činnost dle smlouvy s Intergramem bylo řádně předáno 27. 1. 2011. 2.k dosažení cílů nadace, specifikovaných ve Statutu nadace: Prostředky na dosažení cílů nadace byly využity následovně: a) Sociální podpory 16,68 % b) Nadační příspěvky (projekty, studium, ceny) 73,31 % c) SENIOR PRIX 2010 7,07 % d) Péče o nadační hroby 0,01 % Ad a) Sociální podpory pro výkonné umělce v tíživé životní situaci byly přiděleny v roce 2010 v celkovém objemu 1.003.000 Kč. Poskytnutí sociálních podpor v této výši umožnil především dar od Intergramu, ale také dary od jednotlivých výkonných umělců a firemních dárců. Průměrná částka, která na sociální podpory byla vyplacena, činila 14,75 tis. Kč a byla rozdělena mezi 68 žadatelů. Ad b) V roce 2010 bylo vyplaceno na projekty z vlastních zdrojů nadace v souladu s posláním NADACE ŽIVOT UMĚLCE 2.744.725,60 Kč a částečně byla podpořena i výzva na podporu uměleckých projektů vyhlášená v lednu 2010, která byla financována i ze zdrojů NIF (celkem 2.115.900 Kč). Tyto prostředky byly rozděleny mezi žadatele na realizaci konkrétních uměleckých projektů, studentské projekty, umělecké soutěže a kurzy a pořadatele udílení cen v jednotlivých uměleckých oborech. 364 žadatelů obdrželo v průměru 12,1 tis. Kč na realizaci uměleckého projektu. V rámci studentských projektů bylo uspokojeno 22 žadatelů v celkové výši 250.000 Kč. 8 pořadatelů udílení cen získalo celkem 206.225,60 Kč. Ad c) Na realizaci slavnostního předávání cen SENIOR PRIX 2010 v Národním domě na Smíchově, tradiční předvánoční setkání držitelů SENIOR PRIX 1993-2010 a následnou celoroční péči o držitele ceny bylo v roce 2010 vyčleněno 425.042,00 Kč. Ocenění SENIOR PRIX za celoživotní mistrovství získalo 35 významných osobností v jednotlivých uměleckých oborech. Záštitu nad slavnostním udílením ceny SENIOR PRIX 2010 převzal primátor hl. m. Prahy pan Pavel Bém. Finanční dar a věcné dary na udílení cen v r. 2010 dále poskytla i  společnost Pioneer Investments, a.s., Sdružení výkonných umělců, Český porcelán, a.s., Supraphon, Radioservis, Knižní klub a společnost Activa. Ad d) Celkové náklady na péči o hrob na Vyšehradě a o hrob Voskovce a Wericha na Olšanském hřbitově, včetně příspěvků na opuštěné hroby významných umělců na Strašnickém hřbitově poskytnutých na základě žádosti HA činily 14.709 Kč. Ing. Dagmar Hrnčířová výkonná ředitelka nadace

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434