Zpráva o činnosti Herecké asociace a jejího prezidia od poslední Valné hromady konané dne 3. 10. 2010

Zpráva o činnosti Herecké asociace a jejího prezidia od poslední Valné hromady konané dne 3. 10. 2010

Herecká asociace pracovala pod vedením prezidenta Václava Postráneckého a šestnáctičlenného prezídia ve složení: Jiří Hanák, Zdeněk Hruška, Ondřej Kepka, Zdeněk Maryška, Taťána Medvecká, Vladimír Nečas, Luděk Nešleha, Miroslav Táborský, Ivan Trojan, Tomáš Turek, Lukáš Vaculík, Apolena Veldová, Ondřej Vetchý, Martin Zahálka, Valérie Zawadská. Jiří Hanák požádal o uvolnění prezidia HA v průběhu mezi Valnými hromadami, dále však zastupuje HA v Mezinárodní organizaci FIA. Zúčastňuje se všech akcí organizovaných FIA a podává průběžně prezidiu podrobné informace. Mgr. Jiří Hromada byl od minulé Valné hromady poradcem prezidenta Herecké asociace. Jediným stálým zaměstnancem HA je tajemnice Martina Albertová. Ostatní zaměstnanci spolupracují na základě Dohody o provedení práce, Příkazní smlouvy nebo jiného právního vztahu. Spolupracovníci HA na základě Dohody o provedení práce: Zuzana Soldánová – účetnictví a ekonomické záležitosti; Věra Jurková – statistika členské základny Mgr. Vladimír Petříček – oblast pracovně právní a občanskoprávní – pracuje pro HA na základě Příkazní smlouvy JUDr. Karel Chalupa - oblast Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, současně zastupuje HA v Českomoravské konfederaci odborových svazů Milada Apeltauerová – realizace a produkce Ceny Thálie – spolupracuje s HA na základě Přikazní smlouvy. Na kolektivních smlouvách s HA externě spolupracuje v oblasti autorského práva JUDr. Věra Popelková. Od poslední Valné hromady se konalo 13 řádných zasedání prezídia. Na svých zasedáních se prezídium HA pravidelně, kromě jiného, zabývalo sociálními problémy členů HA a schvalovalo sociální příspěvky i půjčky. Za uplynulé období bylo schváleno 10 sociálních příspěvků a 11 půjček členům HA. Od 1. října 2010 do 31. srpna 2011 je registrováno v Herecké asociaci 922 členů 447 mužů, 475 žen z toho 262 důchodců Vstoupilo 11 členů, vystoupil 1 člen, zemřelo 15 členů Z celkového počtu 922 zaplatilo členské příspěvky k 31.12.2010 - 448 členů a k 16. 10. 2011 - 392 členů zaplatilo členské příspěvky a 521 členů dosud nezaplatilo. Jednorázově ročně platí 686 členů HA, čtvrtletně nebo pololetně 25 a měsíčně  211 členů. Herecká asociace pravidelně upozorňuje své členy na dodržování platební morálky, přesto se nepovedlo dosáhnout cíle, aby do konce kalendářního roku zaplatili za příslušný rok všichni členové HA. Hereckou asociaci, jako člena Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen ČMKOS), zastupuje v Radě ČMKOS i v Legislativní radě (dále jen LR) JUDr. Karel Chalupa, který je zároveň svazovým inspektorem Bezpečnosti zdraví při práci (dále jen BOZP). Plán zasedání Rady ČMKOS (řádné a mimořádné), vždy nejméně 1x měsíčně, byl obsahově zaměřen na projednávání a schvalování postupů a stanovisek pro následná jednání se zástupci politických stran v obou komorách Parlamentu České Republiky, jejich výborech, ostatních odborových centrál a občanských sdruženích při hledání a nalézání společných východisek k opatřením, které prosazuje současná vláda tzv. „rozpočtové odpovědnosti“ svými tzv. „reformními“ zákony odvolávající se na „koaliční dohodu“ a na své programové prohlášení, které ale neplní a porušuje. Dopady těchto opatření dovedou však některé, zejména nízkopříjmové a sociálně slabé skupiny občanů České republiky postupně až na hranici chudoby. ČMKOS, resp. RČMKOS a její LR, se těmito opatřeními průběžně zabývala a s dalšími odbornými útvary ČMKOS k nim vypracovala odborné analýzy, legislativněprávní stanoviska (např. k Zákoníku práce, občanskému, obchodnímu zákoníku, zdravotnickým zákonům, důchodové reformě daňovým zákonům), opakovaně se účastnil odborných seminářů pořádaných jednotlivými výbory Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky při projednávání shora uvedených a dalších zákonů. Společně s prezidentem Herecké Asociace V. Postráneckým, L. Nečasem a O. Vetchým se účastnil jednání u Předsedy Senátu Parlamentu České Republiky M. Štěcha ve věci Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem a následně pak i jednání u Krajské hejtmanky Ústeckého kraje J. Vaňhové v téže věci. Jako zástupce HA v ČMKOS se jako její delegát účastnil Sněmu ČMKOS a některých protestních akcí pořádaných ČMKOS k uvedeným „reformám“. Těchto akcí se v rámci svých možností a pracovních povinností aktivně účastnili i někteří členové Místních poboček Herecké Asociace (dále jen MPHA) některých divadel. LR ČMKOS je odborným poradním orgánem RČMKOS. Na svých schůzích (řádné nejméně 4x měsíčně, mimořádné podle aktuální potřeby) projednávala v rámci připomínkového řízení připomínky a pozměňovací návrhy jednotlivých odborových svazů sdružených v ČMKOS, mimo jiné i ke shora uvedeným a dalším návrhům zákonů a právním předpisům a zpracovávala k nim svá stanoviska. Jejich celkový výčet a podrobný popis by přesáhl možnosti této zprávy. V Období od poslední Valné hromady HA navštívil svazový inspektor BOZP HA v rámci své činnosti níže uvedená divadla u nichž je zřízena a působí Místní pobočka Herecké asociace a provedl u nich kontrolu BOZP: Severočeské divadlo opery a baletu, Městské divadlo Zlín, Slovácké divadlo v Uherském Hradišti a Národní divadlo Moravskoslezské. S členy MPHA konzultoval otázky týkající se nejen oblasti BOZP, a to zejména vzhledem ke „zvláštní povaze práce“ členů uměleckých souborů. Při této příležitosti zároveň odpověděl i na dotazy týkající se opatření vyplývající pro občany ČR, zejména pak pro zaměstnance veřejné sféry, s tzv. „reformních“ zákonů a tzv. „reformy veřejných financí“ a jejich dopadů, a na základě informací nejen z jednání RČMKOS a LR se pokusil je podrobněji vysvětlit a sdělit k nim svůj názor a stanovisko. V období mezi valnými hromadami, stejně jako v minulém období, spočívala podstata činnosti právníka Herecké asociace pro oblast pracovně a občanskoprávní ve vyřizování agendy pro Hereckou asociaci jako profesní odborové organizace a její členy. V souladu s touto oblastí působnosti HA zastupuje své členy hlavně při sporech vyplývajících z porušování pracovněprávních předpisů, v poslední době i z porušování tzv. honorářových smluv herců jako osob samostatně výdělečně činných. Oblast kolektivního vyjednávání tam, kde jsou uzavírány kolektivní smlouvy, zahrnuje připomínkování návrhů kolektivních smluv a jejich výklad včetně připomínkování pracovních řádů a dalších vnitřních pracovně právních předpisů. V mezidobí mezi valnými hromadami jako nosné téma bylo vyřešení situace v Městském divadle Kladno, které si dokonce vyžádalo přítomnost senátora Dienstbiera na HA, jemuž byla tlumočena žádost o pomoc v této věci. Velmi preferovanou oblastí v agendě právníka je i oblast pracovních smluv na dobu určitou a s tím související výkladové problémy a oblast specifického způsobu odměňování uměleckých zaměstnanců podle příslušných ustanovení nařízení vlády o platech. V souvislosti s každoročním konáním Thálie spočívá úloha právníka ve vypracovávání bezmála čtyřiceti smluv s jednotlivými partnery a spolupracujícími právnickými a fyzickými osobami a řešení běžné denní problematiky. Vedle těchto základních činnosti se právník podílel i na tvorbě webových stránek Herecké asociace. V současné době se Herecká asociace v rámci kooperace ČMKOS a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR podílí na projektu „Posilování bipartitního dialogu v kultuře“, který zahrnuje vypracování dvou studií na téma - Zvláštnosti v uplatňování Zákoníku práce a jeho limity v oblasti živých umění a - Specifika kolektivního vyjednávání a problematika uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně v oblasti živých umění, kde právník Herecké asociace plní roli experta, což znamená pravidelnou účast na konzultačních akcích zpracovatelky studií a koordinačního týmu. Právník Herecké asociace pro oblast pracovně a občanskoprávní je v podstatě denně přítomen osobně v budově na Senovážném náměstí a tudíž v denním kontaktu se sekretariátem Herecké asociace a prakticky v kteroukoli dobu i telefonicky k dispozici jeho pracovníkům členům Herecké asociace. Herecká asociace aktivně spolupracuje s Nadací Život umělce v oblasti sociální podpory a projektů. Zástupcem HA ve Správní radě NŽU je Marek Vašut, který podává podrobné informace prezídiu HA. NŽU pravidelně podporuje projekty Thálie a Dabingové Ceny Františka Filipovského poskytnutím finančních prostředků na Ceny za celoživotní mistrovství. Dále na žádost HA poskytuje sociální příspěvky členům HA v případě závažných sociálních nebo zdravotních obtíží. V případě úmrtí člena HA, který zanechal nezaopatřené dítě, NŽU poskytuje tomuto dítěti sirotčí příspěvek. HA si podpory Nadace velice cení. Herecká asociace se dozvěděla o neuhrazených nájmech hrobových míst dvou  významných hereckých osobností Lídy Baarové a Růženy  Naskové.  Vzhledem k významu obou  hereček se asociace rozhodla uzavřít s Pohřebním ústavem hl.m. Prahy smlouvu o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti „Urnový háj krematoria Strašnice“. Kancelář Krematoria nás informovala, že již dlouhodobě nemá o hroby nikdo zájem, a proto je možné převzít hroby do nájmu. Herecká asociace považovala za svoji morální povinnost uhradit nájem obou hrobů na 10 let. NŽU poskytla na základě žádosti HA na tyto dva hroby příspěvek. Herecká sociace úzce spolupracuje i  se Sdružením výkonných umělců (dále jen SVU), jehož zástupcem za HA je Tomáš Turek, který je zároveň i členem výboru Společnosti INTERGRAM. SVU aktivně finančně přispívá na činnost HA a zajišťuje kancelářskou techniku pro potřeby sekretariátu formou výpůjček. Tuto techniku pravidelně po dvou letech obnovuje. Prezidium Herecké asociace na svých zasedáních projednávalo kandidáty na udílení cen: za celoživotní mistrovství v dabingu pro rok 2010 za celoživotní mistrovství v dabingu pro rok 2011 Senior Prix 2010 Senior Prix 2011 Senior Prix 2010 obdrželi kolegyně a kolegové: Bartoš Jan, Junek Stanislav, Preisslerová Růžena, Sobotka Ladislav a Zapletal Jiří. Senior Prix 2011 obdrží kolegyně a kolegové: Bendová-Kudrnáčová Michaela, Billová Libuše, Blažková Eva, Klánová-Roubíková Eva a Vašutová Věra. CENY THÁLIE  2010 Prezídium HA se pravidelně zabývalo organizační a obsahovou přípravou udílení Ceny Thálie 2010. XVIII. ročník slavnostního vyhlášení Ceny Thálie se konal dne 26. března 2011 v Národním divadle v Praze,  odvysílán v přímém přenosu Českou televizní  na ČT1 od 20 hodin. Záštitu převzal ministr kultury MUDr.Jiří Besser. Český rozhlas 2 - Praha, mediální partner HA, v den slavnostního vyhlášení věnuje Cenám Thálie živé vysílání pořadu „Tobogán“ za účasti některých  nominovaných umělců. Tisková konference se konala 16. února v Mánesu, opět se těšila velkému zájmu novinářů. Režie a scénáře ceremoniálu a televizního přenosu se ujal  Ondřej Kepka,  moderátor a scénárista Antonín Procházka, dramaturg HA a scénárista PhDr. Jaroslav Someš, scénograf  Nikola Tempír, produkce Milada Apeltauerová, asistentka odborných porot Martina Albertová, organizační spolupráce Marie Hradecká, Zuzana Soldánová a Věra Jurková, právník HA Mgr. Vladimír Petříček,  notářka JUDr. Jaroslava Voclová. y Aby slavnostní večer proběhl stejně důstojně jako ve všech předchozích 17 ročnících oslovila Herecká asociace řadu významných subjektů s žádostí o sponzorské partnerství, ale přes veškeré úsilí byla tentokrát všechna jednání marná. Proto se Herecká asociace  obrátila   na Ministerstvo kultury ČR s prosbou o finanční dotaci, a to vůbec poprvé. Díky pochopení pana ministra byly letošní   Ceny Thálie  zařazeny do Programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí.   Již tradičně na ceny pro laureáty finančně přispívá náš letitý  partner Nadace život umělce. Ceny se udílejí za celoživotní mistrovství, Zvláštní cena Kolegia, Cena pro činoherce do 33 let a za nejlepší individuální mužské a ženské interpretační výkony v uplynulém  kalendářním roce v oboru činohra, opera, balet, muzikál. Ceny Thálie 2010 byly uděleny: Jiřině Bohdalové, za celoživotní činoherní mistrovství; Naděždě Kniplové, za celoživotní operní mistrovství;Věře Ždichyncové, za celoživotní baletní mistrovství; Jiřímu Koutovi, Zvláštní cena Kolegia;   Ladislavu Špinerovi, Cena pro činoherce do 33 let; v oboru činohra  Květě Fialové za roli Maude ve hře  Harold a Maude /Slovácké divadlo Uherské Hradiště/  a Jiřímu Štěpničkovi za roli Raymonda ve hře Blackbird /Národní divadlo v Praze/; v oboru opera Christině Vasilevě za titulní roli v inscenaci Káti Kabanové /Národní divadlo v Praze/ a Richardu Haanovi za roli Sebastiana v opeře Nížina /Národní divadlo Brno/; v oboru muzikál  Dagmar Sobkové-DASHA za roli Maří Magdaleny v  Jesus Christ Superstar /Hudební divadlo Karlín/ a Marianu Vojtkovi za titulní roli v muzikálu Baron Prášiln /Divadlo Hybernia Praha/ v oboru  balet  Zuzaně Pokorné za roli Esmeraldy ve Zvoníkovi od Matky Boží /Divadlo J.K.Tyla Plzeň/ a Richardu Kročilovi za titulní úlohu v baletu Othello. Dabingové Ceny Františka Filipovského - Přelouč Hejtmanu pardubického kraje byl odeslán dopis s žádostí o finanční dotaci ve výši 50 000,-Kč na podporu projektu dabingové ceny Františka Filipovského. Pro informaci dodávám, že tuto dotaci HA obdržela již podruhé. HA se finančně podílí na Cenách za celoživotní mistrovství v dabingu. XVII. ročník se konal 17. září 2011 v Přelouči, v rodišti slavného českého dabéra Františka Filipovského. Organizační a obsahová příprava projektu probíhala pod pečlivým dozorem člena prezídia Ondřeje Kepky, členy poroty byli Zdeněk Hruška a Otto Rošetzký. Spolupořadateli udílení cen jsou: město Přelouč, Český filmový a televizní svaz FITES, pod záštitou Ministerstva kultury ČR a Rady Pardubického kraje, ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů, Asociací pracovníků se zvukem a Pardubickým krajem. Hlavními pořadateli jsou město Přelouč, Český filmový a televizní svaz FITES a Herecká asociace. Hlavním a určujícím smyslem udělování cen za nejlepší herecké a další tvůrčí výkony v dabingu je zvýšit prestiž této umělecké disciplíny a popularizovat umělce, kteří v tomto oboru působí. Cenu za celoživotní mistrovství v Dabingu obdržely v roce 2010: Jana Andresíková, Miriam Kantorková a Jiřina Prokšová. Cenu za celoživotní mistrovství v Dabingu obdrželi v roce 2011: Jana Štěpánková, Jan Skopeček, Jaroslav Kuneš, Jan Schánilec a Karel Jánský. Novoměstský hrnec smíchu Herecká asociace se dále podílí na Festivalu české filmové a televizní komedie – Novoměstský hrnec smíchu - na kterém je udělena mj. Cena prezídia Herecké asociace za mimořádný výkon v TV filmech, inscenacích a hraných dokumentech. Letos se konal 33. ročník ve dnech 11. června až 18. června v Novém Městě nad Metují. V realizačním týmu za HA spolupracuje O.Kepka. Cena „televizní objev roku“ je určena herci či herečce za mimořádný, překvapivý výkon či výkony, které odvysílala některá z televizí v období mezi jednotlivými ročníky festivalu Novoměstský hrnec smíchu. Zejména jde o výkony komediální. Cena není nijak věkem ohraničena, je však určena především pro mladší a střední hereckou generaci. Cenu uděluje odborná porota festivalu na základě návrhů prezídia Herecké asociace. Divadlo Kladno Tajemnice HA M. Albertová informovala členy prezídia o tom, že byly odeslány dopisy týkající se situace v divadle na Kladně jednatelce divadla, uměleckému šéfovi, primátoru města Kladno, předsedkyni dozorčí rady divadla, zastupiteli města a deníku Kladno. Odpověď obdržela HA pouze jednu, a to od předsedkyně revizní komise pí. Vrchlavské. Situace se mezitím vyostřila, umělcům byla doručena výpověď – ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby. O situaci v divadle Kladno byla částí hereckého souboru předložena písemná informace, ve které se uvádí, že většina hereckého souboru má již poněkolikáté termínovanou smlouvu, čímž se porušuje Zákoník práce. Ředitelce Divadla Kladno Mgr. Blance Bendlové byla zaslán dopis, ve kterém HA žádá informaci ve věci řešení pracovních smluv členů hereckého souboru. Bohužel, HA neobdržela žádnou odpověď. Prezídium uložilo Mgr. Petříčkovi, aby v této záležitosti učinil další kroky. Mgr. Petříček se zúčastnil dne 19. 5. 2011 jednání v Městském divadle v Kladně za účelem nahlédnutí do vnitřních předpisů. Zároveň proběhlo několik návštěv zástupců MP HA v Kladně u Mgr. Petříčka. Na jednání prezídia dne 7. června 2011 byl následně o celé problematice informován senátor pro danou oblast p. Dienstbier z ČSSD, který se osobně jednání prezidia účastnil Výsledkem tlaku byla změna pracovních smluv na dobu neurčitou, ale bohužel i odchod mluvčí místní pobočky Asociace L. Zbrankové z divadla. Obdobná problematika pracovních smluv na dobu určitou se týká i Divadla ve Zlíně. Ve věci pracovních smluv herců byl na zasedání prezídia HA pozván ředitel Divadla ve Zlíně Mgr. Petr Michálek. K dané problematice zaslala odpověď na dopis Herecké asociace PhDr. Irena Ondrová, primátorka města Zlína, která potvrdila záměr ředitele divadla, změnit pracovní smlouvy pro herce na dobu určitou. Ředitel Michálek obhajoval svoji aktivitu a zdůraznil, že záměr byl projednán jak na jednání Správní rady divadla, tak i se souborem divadla. V této záležitosti se objevila řada problémů, které je třeba řešit. Ředitel divadla musí volit mezi několika možnostmi řešení nastalé situace a motivovat herce. V divadle se budou hledat další talenty, kterým však nebudou schopni garantovat dobré role. Spolupráce s herci bude předmětem dohody. K problémům bude ředitel divadla přistupovat velice citlivě. Mgr. Michálek uvítá zkušenosti z jiných divadel, které případně řeší situaci jiným způsobem. Mgr. Petříček upozornil ředitele divadla na nutnost dodržení Zákoníku práce při změně pracovních smluv herců. Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem Prezídium HA vyslechlo informaci L. Nečase (člena prezídia a šéfa baletního souboru v Ústí nad Labem), který informoval o složité finanční situaci v divadle v Ústí nad Labem. K této problematice byla uskutěčněna schůzka s předsedou Senátu Milanem Štěchem, které se zúčastnili V. Postránecký a O. Vetchý. V. Postránecký informoval členy prezídia o jednání s hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou týkající se finanční situace v Divadle Ústí nad Labem. Tohoto jednání se zúčastnili, kromě prezidenta HA, i O. Vetchý, L. Nečas, K. Chalupa a T. Šimerda. Prezident HA Václav Postránecký zdůraznil, že situace v divadle je velmi neutěšená. Divadlo má dluhy ve výši 2,5 mil. Kč. V současné době jsou již schváleny rozpočty, a situace tak nenabízí mnoho řešení. Divadlo v současné době potřebuje 15 mil. Kč. Herecká asociace dlouhodobě sleduje rostoucí počet regionálních divadel, která každoročně svým členům udělují nejrůznější ceny za uměleckou tvorbu. Prezídium rozhodlo, že HA finančně podpoří udělování cen už od konce sezóny 2010-2011 příspěvkem 2.000,- Kč ročně. Finanční příspěvky byly v letošním roce zaslány Východočeskému divadlu Pardubice, Divadlu Petra Bezruče, Divadlu Příbram a Severočeskému divadlu Ústí nad Labem.     Prezidentu republiky Václavu Klausovi byly zaslány návrhy na státní vyznamenání pro doc. Miloše Hynšta, Františka Filipa a Václava Vorlíčka. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky písemně sdělil HA, že pan prezident se bude návrhy podrobně zabývat. Odhalení desky Pavla Landovského, umístěné na rodném domě v Havlíčkově Brodě se konalo v září 2010. Prezídium projednalo požadavek Ministerstva kultury na nominaci člena Výběrové dotační komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotace v oblasti kinematografie a médií. Do této komise byl nominován V. Postránecký. Prezídium HA obdrželo dopis od ministra kultury MUDr. Jiřího Bessera, ve kterém žádá Hereckou asociaci o nominaci zástupce do Rady programu podpory filmového průmyslu. V Radě už HA zástupce má, je jím O. Kepka. O. Kepka informoval členy prezídia o připravovaném udílení Ceny MK za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění, architektury. Vedoucí odboru umění MK ČR požádala HA o dodání návrhů kandidátů. Počet navržených kandidátů nebyl omezen. Cenu tvoří diplom a finanční částka ve výši 300. tisíc Kč. Prezídium navrhlo paní Janu Hlaváčovou a pana Luďka Munzara. Herecká asociace obdržela od společnosti Chladící věže a.s. nabídku odkupu podílu na nemovitostech Senovážné nám. 22,23 a Jeruzalémská. Všechny dostupné podklady k nemovitostem byly shromážděny a předány advokátní kanceláři k vypracování posudku. S odkupem Herecká asociace nesouhlasila, k prodeji nemovitosti nedošlo. Na zasedání prezídia HA byl přizván Mgr. Jiří Hromada, kterého V. Postránecký oslovil s požadavkem na spolupráci. Jednalo by se zejména o spolupráci v oblasti jednání s MF ČR, MPSV ČR, MK ČR, zástupci vlády, zástupci Poslanecké sněmovny, ČT a dalšími televizemi působícími na území ČR. Mgr. Hromada se vyjádřil v tom smyslu, že se jedná o velice zodpovědnou práci, na kterou v současné době nemá dostatek času. O spolupráci bude ale do budoucna uvažovat. Navrhl, že by prozatím zastával funkci poradce prezidenta HA. Tajemnice M. Albertová informovala členy prezídia o tom, že došlo k ukončení účasti Shamin Namazi v projektu Adopce na dálku. Vyzvala členy prezídia k rozhodnutí, zda HA bude nadále spolupracovat s charitou a adoptovat nové dítě. Prezídium HA vybralo k adopci od 1. června 2011 novou dívku ze Zambie jménem Angela Chinyama, narozenou 29. 3.1999. Česká televize S Českou televizí byl podepsán Dodatek č.1 smlouvy o odměňování a pracovních podmínkách při vytváření hereckých uměleckých výkonů mimo pracovní poměr pro ČT a jejich užití. Prezident Václav Postránecký informoval členy prezídia o připravované, velice důležité schůzce k problematice zveřejňování nákladů na výrobu pořadů ČT. Jednání se konalo v sídle ČT na Kavčích horách a zúčastnili se ho Tomáš Turek a JUDr. Věra Popelková. O termínu dalšího jednání bude ČT informovat. Martina Albertová tajemnice Herecké asociace

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434