Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM od 21. řádné valné hromady

Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM od 21. řádné valné hromady

Výbor společnosti INTERGRAM tvoří 12 členů, zvolených valnou hromadou na 2-leté volební období. Šest z nich jsou zástupci výkonných umělců a 6 zástupci výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů. V současném složení pracuje výbor od r. 2009. Na místě předsedy a místopředsedy se pravidelně střídá zástupce výkonných umělců a zástupce výrobců. V tomto volebním období byl výbor řízen zástupkyní výrobců sl. Ivou Milerovou, v příštím volebním období bude v čele výboru zástupce výkonných umělců. Výbor se v období od 21. valné hromady sešel celkem 9x. Jednání se pravidelně účastnil i předseda kontrolní komise ing. Holeček, který předkládal návrhy kontrolní komise v ekonomické oblasti a tlumočil stanoviska kontrolní komise k návrhům výboru. Spolupráce členů výboru s kontrolní komisí a s ředitelem společnosti ing. Martinem Mařanem byla již tradičně velmi dobrá a konstruktivní. Výbor byl ing. Mařanem na každém jednání velmi podrobně informován o činnosti společnosti. Co se týká oblasti vysílání, výbor stanovil podmínky a schválil postup pro jednání o smlouvách s jednotlivými terestrickými, digitálními i internetovými a kabelovými vysílateli. V roce 2010 byly uzavřeny všechny smlouvy a kontinuálně již probíhají jednání o smlouvách na další období, např. s Českým rozhlasem, kde se návrh profesní smlouvy připravuje v úzké spolupráci se zástupci výkonných umělců ve výboru. V současné době probíhají jednání o smlouvě na další období s Asociací provozovatelů soukromého vysílání. Výbor stanovil postup pro jednání, bohužel současná situace je taková, že asociace se rozdělila do několika skupin, z nichž každá požaduje jiné podmínky. Proto je momentálně bezpředmětné uzavírat smlouvu s asociací jako zástupcem všech rádií. Výbor se nyní zaměřil na přípravu auditů v několika vybraných rádiích, jejichž cílem bude zjištění skutečnosti, zda rádia vykazují veškeré své příjmy související s vysíláním, od nichž se odvíjí výše plateb pro INTERGRAM. Výbor byl průběžně na svých jednáních informován o plnění rozpočtu na rok 2010 a o stavu inkasa. Inkaso za rok 2010 má po mnoha letech mírně klesající tendenci. Celková dosažená částka inkasa 359.452 tis. Kč představuje pokles o 11,5% v porovnání s celkovým inkasem za rok 2009. Největší pokles inkasa byl v oblasti příjmů z nenahraných nosičů a přístrojů k rozmnožování z důvodu nabytí účinnosti vyhlášky MK ČR pro tuto oblast příjmů. Rovněž inkaso od České televize pokleslo z důvodu sníženého užití komerčních snímků ve vysílání. Tento pokles je ale kompenzován nárůstem inkasa od kabelových, lokálních, satelitních a internetových televizí. Těžiště výběru inkasa v současné době leží v oblasti veřejných produkcí. V některých oblastech užití došlo k poklesu inkasa vlivem opožděného dopadu celosvětové finanční krize. Proto se výbor soustředil na projednávání dalších možností výběru, které by tento pokles mohly kompenzovat. Největší potenciál nových příjmů v této oblasti se rýsuje ve výběru odměn za užívání rádií v obchodních společnostech, což představuje cca 130 tis. nových subjektů. Tento výběr by mohl v následujících 3 letech zvýšit inkaso o cca 100 mil. Kč, tedy zdvojnásobit inkaso za veřejné produkce. Tato akce by mohla být spuštěna koncem roku, do té doby musí výbor stanovit způsob výběru, sazby apod. Dalším možným novým zdrojem příjmů je zařazení zpoplatnění mobilních telefonů do novely Vyhlášky MK ČR, o které se INTERGRAM velmi zasazuje. Zvýšení příjmů by znamenalo i zrušení omezení výběru za hotelové pokoje na 50% výše zaplacených koncesionářských poplatků v připravované novele autorského zákona. Výbor se o zrušení tohoto limitujícího usnesení zasazuje při spolupráci na novele zákona i při jednání s Asociací hotelů a restaurací. V prosinci 2010 byla podepsaná smlouva se společností OAZA o spolupráci při výběru inkasa v oblasti veřejných produkcí. Počínaje 1. lednem 2011 vybírá tedy INTERGRAM v této oblasti i za společnost OAZA. Rozpočet na rok 2010 byl 21. valnou hromadou schválen jako ziskový. Plán předpokládal zisk ve výši 2.553 tis. Kč před zdaněním. Hospodaření INTERGRAM za rok 2010 skončilo lepším hospodářským výsledkem než plánovaným - ziskem ve výši 5.239 tis. Kč před zdaněním, resp. 2.195 tis. Kč po zdanění. Tato částka bude použita na umořování ztrát vytvořených v minulých letech. Výbor rovněž projednal a předběžně schválil rozpočet na rok 2011. Pro tento rok je rozpočet navrhován jako ztrátový, přičemž plánovaná ztráta je ve výši 717 tis. Kč před zdaněním. Výbor ve spolupráci s kontrolní komisí na svém zasedání projednal a odsouhlasil návrh na změny vyúčtovacího řádu. Změny se týkají výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Jako každý rok, tak i v roce 2010 INTERGRAM přispěl na projekty společného zájmu výkonných umělců, realizované prostřednictvím Sdružení výkonných umělců a Nadace ŽU a projekty společného zájmu výrobců, realizované prostřednictvím ČNS IFPI a České filmové komory. Výše příspěvků úzce souvisí s výší inkasa a realizované režijní srážky. S výší inkasa a režijní srážky roste i příspěvek na projekty. V roce 2010 oslavil INTERGRAM dvacáté výročí svého založení. Ředitel INTERGRAMu  uspořádal setkání všech, kteří byli v průběhu uplynulých dvaceti let zvoleni do výboru a kontrolní komise a poděkoval jim za jejich práci pro společnost. Závěrem bych ráda poděkovala všem členům výboru za dobrou spolupráci po celé volební období i a panu řediteli a celému aparátu společnosti děkuji za jejich pracovní nasazení. V Praze dne 29. 6. 2011 Iva Milerová předsedkyně výboru INTERGRAM

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434