Zpráva o hospodaření Herecké asociace v roce 2010

Zpráva o hospodaření Herecké asociace v roce 2010

Herecká asociace hospodařila v uplynulém období podle rozpočtu na rok 2010 schváleného valnou hromadou. Rozpočet Herecké asociace byl  plánován tak, aby byl vyrovnaný a v průběhu roku nedošlo ke změnám v plánu. Příjmovou část rozpočtu tvořily zejména: příjmy z členských příspěvků nájemné z nebytových prostor budov na Senovážném nám. 22, 23 a Jeruzalémská 3, s podílem Herecké asociace 2.662 % Tyto  budovy pro Hereckou asociaci a dalších 12 odborových svazů nadále spravuje Správa majetku odborových svazů kultury. Další položky v příjmové oblasti jsou: příspěvky na činnost Herecké asociace od Sdružení výkonných umělců úroky z běžných a termínovaného účtu u Komerční banky Lze konstatovat, že plán příjmů Herecké asociace byl v roce 2010 překročen o 6,4 % především díky příspěvkům na činnost Herecké asociace od Sdružení výkonných umělců což činilo o 248.64.- Kč více, než bylo plánováno. Z tohoto příspěvku financujeme náklady na činnost sekretariátu HA. Plán příjmu členských příspěvků nebyl naplněn, do plánu na rok 2010 chybělo 106.289.- Kč, tj. 16 %. Z kancelářských prostor jsme získali v uplynulém roce celkem 332.000.- Kč, které jsme částečně vraceli do různých oprav, jako byly rekonstrukce výtahu, opravy nebytových prostor v Humanitě, opravu divadla a různé další menší opravy. S úroky z termínovaného vkladu a běžných účtu už v rozpočtu nemůžeme moc počítat, kvůli stále klesající tendenci jejich poskytování ve všech peněžních ústavech. V roce 2010 úroky z  KB činily pouze 4.790.- Kč, tj. 24% z plánovaných 20.000.- Kč. Ve výdajové oblasti jsme se opět usilovali po celý minulý rok dosáhnout maximální úspory, což je evidentní, neboť se nám podařilo snížit celkové výdaje o 16,6 %. Hospodářsko správní výdaje obsahovaly zejména položky služby spojené s užíváním prostor, výkony spojů, pojištění odpovědnosti,  nákup kancelářských potřeb, pomocného režijního materiálu, odborné literatury a bankovní poplatky. Výraznějšími položkami jsou platby za výkony spojů – telefony, poštovné známky a nakonec služby spojené s užíváním prostor sekretariátu. Ve výdajové části rozpočtu byla překročena pouze položka mzdových nákladů zaměstnanců HA z důvodu převedení administrativní pracovnice ze služeb nakupovaných, do mzdových nákladů. Samostatnou oblastí hospodaření HA je Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, na kterou obdržela HA od státu prostřednictvím ČMKOS  v roce 2010  celkem 73.811,28 Kč.  Z těchto finančních prostředků je hrazena odměna za práci inspektorovi BOZP a všechny další náklady na jeho činnost v rámci HA. Další samostatnou oblastí hospodaření je poskytování půjček členům HA.. Na splátkách půjček se Herecké asociaci  v roce 2010 vrátilo celkem 161.300.- Kč a na nových půjčkách bylo vyplaceno 106.000.- Kč. K 31.12.2010 bylo u členů HA  v půjčkách celkem 284.750.- Kč. Zájem členů Herecké asociace o půjčky je velký a prezídium HA se snaží vyřídit co nejdříve všechny žádosti. Tolik zpráva o hospodaření za rok 2010. K této krátké zprávě patří i číselný přehled o čerpání rozpočtu HA za rok 2010, přehled o hospodaření HA v roce 2010 a návrh rozpočtu HA na rok 2011 . Tyto materiály jste obdrželi u prezence a jsou součástí zprávy o hospodaření. Všechny doklady k hospodaření HA jsou uloženy na sekretariátě HA tak, jak vyžaduje zákon. HA vede podvojné účetnictví a jako občanské sdružení nepodléhá auditorování. Herecká asociace je plátcem DPH v souvislosti s projektem Ceny Thálie, v oblasti reklamy, propagace a pronájem prostor. Návrh rozpočtu Herecké asociace na rok 2011  vychází ze skutečných příjmů a výdajů v roce 2010. V Praze dne 7. června 2011 Zuzana Soldánová

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434