První setkání sekce

První setkání sekce

Zápis z 1. setkání Dabingové sekce HA, 19. 2. 2012 Přítomni: Zdeněk Hruška, Otakar Brousek ml., Libor Hruška, Michal Jagelka, Marek Libert, Jitka Moučková, René Slováčková, Jan Vondráček, Nikol Votočková Hosté: Jiří Hromada, prezident HA Program: 1. Přítomní byli přivítáni s tím, že se jedná o úvodní setkání vybraných osobností – dabérů, které mohou svými názory a postoji pomoci řešit kritickou situaci v dabingu, kdy výrobci podhazují ceny za natočení dabingu tak, aby je získali od zadavatelů. Snížili se tím odměny pro herce, překladatele, upravovatele, zvukaře i režiséry na minimum. Kromě ČT (se kterou má HA kolektivní smlouvu) není smluvně zajištěno ani reprízné u komerčních subjektů. Nepřijatelná je i praxe, kdy se dabéři vzdávají svých práv podpisem smlouvy (pod tlakem, že když nepodepíší, studio je k další práci nepřizve) 2. Přítomní se shodli na tomto postupu: a) kompletovat adresář, telefonní a e-mailové kontakty všech herců - dabérů a pravidelně je informovat o záměrech sekce b) zjistit, zda herec vůbec smí prodat své duševní vlastnictví (v případě, že ano, prosadit časové omezení prodeje práv) c) za umělecký výkon by se měla změnit pravidla v oblasti odměňování herců v dabingu, a to jak za umělecký výkon, tak za užití práv d) připravit vzor smlouvy, která by měla obsahovat: - časové omezení práv (na dobu určitou, např. na 5 let – pak za další užití nárok na další odměnu) - platnost pouze pro jednoho zaměstnavatele - postoupení práv za dvojnásobek ocenění za repliku - znění smlouvy bude konzultováno s právníky, odborníky na autorské právo, kteří pomohou vytvořit dvě varianty smluv (s prodejem licence, nebo bez prodeje licence) - v případě smlouvy bez prodeje licence začlenit systém reprízného e) sekce zjistí, jakým způsobem je tato problematika zpracována v zemích EU f) přítomni se vyjádřili negativně k záměru vytvořit soukromou agenturu, která by zastupovala dabingové herce a prosazovala pro ně plošně výhodnější podmínky odměňování g) o svém návrhu, jak řešit aktuální situaci (včetně dvou vypracovaných variant znění smluv) bude sekce informovat na Valné hromadě HA – 21. dubna 2012 h) sekce se v tomto (nebo případně v širším zastoupení) setká ještě před Valnou hromadou HA, aby mohla přijmout závěry, které budou předloženy ke schválení Zapsali: Zdeněk Hruška, Jiří Hromada

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434