Voda je lidské právo

Voda je lidské právo

(...podepsat petici...) Podepsanou petici odešlete prosíme na adresu:Herecká asociace, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1. Historie V roce 2009 se Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) na svém kongresu rozhodla zahájit iniciativu zaměřenou na získání jednoho milionu podpisů podporujících stanovisko, že voda je lidské právo. Tato iniciativa zahrnuje mobilizaci pracujících a občanů k podpoře tohoto práva a proti negativním následkům liberalizace a zásad upřednostňujících hospodářskou soutěž, které v Evropské komisi a mezi evropskými vládami převládají. Tato kampaň byla odložena kvůli zpoždění Evropské komise při stanovování pravidel pro tuto Evropskou občanskou iniciativu. Komise nakonec pravidla stanovila v březnu 2011. Další podrobnosti o pravidlech viz http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=cs. Organizace spojených národů uznala universální lidské právo na vodu a sanitační zabezpečení. Dne 28. července 2010 Valné shromáždění Organizace spojených národů výslovně uznalo ve své rezoluci č. 64/292 lidské právo na vodu a sanitační zabezpečení a uznalo, že čistá pitná voda a sanitační zabezpečení jsou klíčovými faktory při zajišťování všech lidských práv.Rezoluce vyzývá státy a mezinárodní organizace, aby zajistily finanční prostředky a pomohly při vybudování kapacit a technologií s cílem zajistit zdravotně nezávadnou, čistou, přístupnou a cenově dostupnou pitnou vodu a sanitační zabezpečení pro všechny.Rezoluce byla přijata 122 hlasy, nikdo nebyl proti a 41 států se zdrželo.Mezi zeměmi, které se zdržely hlasování, bylo 17 členských států Evropské unie. Všichni občané potřebují pitnou vodu a bezpečný sanitační systém.OSN uznala universální lidské právo na vodu a sanitační zabezpečení, ale mnoho lidí je z tohoto práva stále ještě vyloučeno.Toto právo musí být v Evropské unii všude zavedeno. Co chceme Zaručené služby týkající se vody a sanitačního zabezpečení pro všechny v Evropské unii. Domníváme se, že Evropská unie musí zavést lidské právo na vodu do té míry, do jaké jsou služby zajišťující zásobování vodou a sanitační služby předmětem evropského práva (jako služby v obecném zájmu).Evropská unie musí prosazovat zavedení tohoto lidského práva na národní úrovni tím, že stanoví závazné cíle pro všechny členské státy, vedoucí k dosažení universálního pokrytí. Nadřazenost lidských práv nad tržními zájmy:žádná liberalizace služeb zajišťujících zásobování vodou. Chceme, aby Evropská unie změnila svůj postoj k této službě ze současného zaměření na hospodářskou soutěž na postoj považující za zásobování vodou a sanitační zabezpečení za veřejnou službu a za lidské právo. Voda je omezený přírodní zdroj a představuje základní veřejné dobro nezbytné pro život a zdraví. Voda má charakter přirozeného monopolu a musí být vyjmuta z  pravidel vnitřního trhu. Globální/universální přístup k vodě a sanitační zabezpečení pro všechny. Domníváme se, že Evropská unie musí zvýšit své úsilí o to, aby voda a sanitační zabezpečení mohly být využívány universálně. Evropská unie musí stanovit cíle a učinit z dosažení universálního (globálního) přístupu k vodě a sanitačnímu zabezpečení součást své rozvojové politiky.Tak bude Evropská unie aktivně propagovat, že právo na vodu a sanitačnímu zabezpečení mají mít všichni.   Naše návrhy Evropské komisi na zavedení lidského práva na vodu a sanitační zabezpečení. Uvádět lidské právo ve všech tiskových zprávách týkajících se vodního hospodářství a/nebo sanitačního zabezpečení. Zaručit služby týkající se zásobování zdravotně nezávadnou a cenově dostupnou vodou a sanitačního zabezpečení všem obyvatelům členských států Evropské unie. Upustit od přeměny služeb zásobování vodou v komerční služby tím, že voda nebude podléhat pravidlům vnitřního trhu.Toho lze dosáhnout závazkem Evropské komise: Neliberalizovat služby zajišťující zásobování vodou a sanitační služby. Nezahrnovat služby zajišťující zásobování vodou a sanitační služby do obchodních dohod jako např. CETA. Podporovat partnerství mezi subjekty veřejného sektoru. Zachovávat zásadu „voda není zboží“ uvedenou v Rámcové směrnici pro vodní politiku ve všech zásadách týkajících se vody. Určit, že ochrana našeho vodního prostředí je nadřazena komerčním zásadám. Pomocí mechanismů sociální ochrany založených na nediskriminačním principu zabránit odpojení uživatelů, kteří nemohou platit své účty za vodu. Zajistit, aby soukromé vodárenské společnosti zásobující vodou poskytovaly plné informace a otevřený přístup k  jejich obchodním smlouvám (pro obchodní tajemství není v této veřejné službě místo). Podporovat účast občanů při stanovování zásad a v řídicích strukturách vedení služeb zajišťujících zásobování vodou. Zlepšit přístup k vodě a sanitačnímu zabezpečení na celém světě tím, že z dosažení universálního přístupu k vodě a sanitačnímu zabezpečení se učiní součást zásad rozvoje Evropské unie a že se zvýší podíl ve vyhrazené Oficiální rozvojové pomoci určený na zlepšování služeb zajišťujících zásobování vodou a sanitačních služeb. Podporovat partnerství mezi subjekty veřejného sektoru v oblasti služeb zajišťujících zásobování vodou, založené na neziskových principech a solidaritě mezi provozovateli služeb a pracovníky v různých zemích. Začlenit do právní normy zásadu, že kontrola nad vodou a vodními zdroji musí zůstat ve veřejných rukou. Podporovat státy Evropské unie a další země, které nemají dostatek kapitálu na investice do rozšiřování dostupnosti služeb zajišťujících zásobování vodou a kanalizačních služeb pro chudé. Zajistit právní rámec, který umožní a bude podporovat, aby provozovatelé služeb zajišťujících zásobování vodou věnovali 1 % ročního obratu partnerstvím provozovatelů těchto služeb v rozvojových zemích(jako je tomu v Nizozemsku a ve Francii). Zavést evropský systém výkonnostních ukazatelů s cílem zvýšit kvalitu veřejných služeb zajišťujících zásobování vodou. Navrhnout kodex řízení vodárenských společností ve všech zemích EU.

Senovážné náměstí 23

110 00 Praha 1

Tel.: 224 142 434