Nezávislá
Profesní
Odborová organizace
Výkonných umělců

Členství

Milí členové a členky Herecké asociace,
vážená divadelní obci, přátelé…

V neděli, 16. října 2011 jsem byl v průběhu Valné hromady v Činoherním klubu v Praze jednomyslně zvolen novým prezidiem – do funkce prezidenta Herecké asociace. Děkuji za důvěru.

Dík patří také všem mým předchůdcům, kteří věnovali svůj volný čas a energii tomu, aby pomohli kolegům a kolegyním řešit ať už individuální, či společná životní trápení, pracovní problémy, nebo dokázali připomenout úspěchy a radosti hereckého cechu během nekonečného putování s Thespidovou károu.

Nesdílím pocity některých z vás, že Herecká asociace je k ničemu, že nic nedělá. Je to platforma, jejímž posláním je zejména: „…ochrana a prosazování profesních práv a zájmů členů v oblasti pracovněprávní a sociální, práv v oblasti užití jejich uměleckých výkonů a ochrana jevištního dramatického umění jako jednoho ze základních atributů národního kulturního dědictví“…

Netvrdím, že se v minulosti vše dařilo naplnit k všeobecné spokojenosti. Netvrdím, že se nám to určitě zdaří v blízké budoucnosti. Ale tvrdím, že souboj se zlem se nesmí vzdát nikdy. Vím z předchozího působení v dvacetiletém boji za základní lidská práva menšin, jak každá změna v myšlení lidí vyžaduje spoustu vytrvalosti, invence a hlavně času. Čas je často nepřítelem těch, kteří sice mají vůli přispět, ale pracovní vytížení, soukromé povinnosti je od systematického, tvrdohlavého úsilí odvedou. Oznamuji, že si čas udělám.

Životně důležitá je však podpora zespoda. Bez trpělivosti vás, stávajících i budoucích členů, je každá funkce smrtící pro každého, kdo se jí ujme. Mám sice v plánu posílit komunikaci především s oblastními divadly, aby to nebyla stále Praha, která má hlavní slovo. Určitě se budu věnovat mladé generaci, která o existenci a smyslu naší profesní Asociace nemá často ani ponětí. Vás ostatní ale prosím, abyste neopouštěli naši rodinu, když je nejhůř, naopak – získávali do ní spíše další členy. Růst členské základny Herecké asociace je přímo úměrný růstu dosahu jejího vlivu. Co se týká všech, mohou změnit jen všichni. (Dürrenmatt)

Milí přátelé, Valná hromada Herecké asociace přijala aktuálně i můj návrh změn stanov, které realizují dřívější záměr profesionalizovat výkonnou složku naší profesní organizace. Posílí se tím akcent větší systematičnosti práce a hlavně odpovědnosti za ni.

Doba je vymknutá z kloubů… a požírá samu sebe. Říká se tomu hospodářská krize. Divadelní soubory jsou devalvovány krizí, která není hospodářskou, ale především morální. Vyznačuje se rezignací na etické normy, na profesionalitu, ale také na umění v jeho poslání – vnášet duchovno a krásu do našich pragmatických životů. V takové době musí mít naše milovaná profese zastání. Pokusíme se pro to – i s novým prezidiem – udělat vše, co umíme.

Mou životní inspirací je Diderotova myšlenka: ...nestačí konat dobro, musíme je konat také dobře. Zlomme vaz…

Jiří Hromada
prezident Herecké asociace

logo

Výpis ze Stanov Herecké asociace

Čl. III
Členství v Asociaci

 1. Členství v Asociaci je dobrovolné. Členství v Asociaci není vázáno na členství v politických či společenských organizacích, ani není v rozporu s členstvím v nich.
 2. Členem Asociace se může stát zletilý občan České republiky, který profesionálně vykonává hereckou činnost a souhlasí se stanovami Asociace.
 3. Profesionální hereckou činností se rozumí činnost, při které občan realizuje umělecké výkony ve smyslu autorského zákona, např. jako herec, tanečník či zpěvák nebo je studentem některé umělecké školy s minimálně roční praxí v oblasti herecké práce.
 4. Členem Asociace se může stát i zletilý občan České republiky, který profesionálně vykonává činnost inspicienta, korepetitora, nápovědy, hlasatele, moderátora, kaskadéra nebo pracuje v dabingu a souhlasí se stanovami Asociace.
 5. Členem Asociace se může dočasně stát i zletilá osoba nesplňující podmínku občanství České republiky, a to po dobu, kdy zde vykonává některou z činností specifikovaných v odstavci 3) nebo 4). Na dočasného člena se po dobu jeho členství vztahují stejná práva a povinnosti, jako na člena Asociace, který je občanem České republiky.
 6. Členství v Asociaci vzniká na základě přijetí vyplněné přihlášky žadatele, Asociací a zaplacením vstupního poplatku ve výši 250,-. V případě, že žadatelem je osoba v důchodovém věku nebo osoba, mající prokazatelně celkový měsíční příjem nižší než životní minimum, činí vstupní poplatek 50,-.
 7. Členství v Asociaci zaniká vystoupením, vyloučením nebo smrtí člena. Členství v Asociaci zaniká rovněž zrušením Asociace.
 8. Vystoupením zaniká členství v Asociaci dnem doručení písemného oznámení člena o jeho vystoupení, prezidiu Asociace.
 9. Vyloučením zaniká členství v Asociaci, dnem doručení písemného rozhodnutí prezidia o vyloučení, příslušnému členovi. Důvodem vyloučení může být, zejména skutečnost, že člen po dobu jednoho roku neplatil členské příspěvky nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti člena Asociace. V případě dočasného členství může být důvodem k vyloučení i skutečnost, že člen nesplňuje podmínky dle odstavce 5).

Čl. V
Práva a povinnosti člena Asociace

 1. Člen Asociace má zejména právo
  • a) podílet se na činnosti Asociace přímo nebo prostřednictvím volených orgánů
  • b) volit a být volen do orgánů Asociace
  • c) být informován o činnosti Asociace
  • d) předkládat na valné hromadě náměty, návrhy a stížnosti, týkající se činnosti Asociace a jejích orgánů
  • e) zúčastnit se zasedání orgánů Asociace, kde je jednáno o jeho osobě
  • f) podílet se na výhodách plynoucích z členství v Asociaci, především využívat společné prostředky a zařízení Asociace.
 2. Člen Asociace má zejména povinnost
  • a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů Asociace
  • b) řádně, včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky, popř. jiné poplatky, pokud je to určeno těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady Asociace.

logo

Podpořte nás Podpořte Thálii
facebook

Asociace Nezávislých Divadel
!intergram Dabingová cena
F. Filipovského
Novoměstský hrnec smíchu Festival české filmové
a televizní komedie
PODĚBRADSKÉ
DNY POEZIE
Nadace život umělce Senior Prix